آموزش کامل راه اندازی ROUTER CISCO

راه اندازی روتر : Logging


براي پيكربندي روترهاي سيسكو ، مي بايست در ابتدا به بخش رابط كاربر  آنان دستيابي داشت . بدين منظور ، مي توان از يك ترمينال و يا دستيابي از راه دور استفاده نمود . پس از دستيابي به روتر ، در اولين اقدام مي بايست عمليات logging را انجام تا زمينه استفاده از ساير دستورات به منظور مشاهده آخرين وضعيت پيكربندي و يا تغيير پيكربندي روتر فراهم گردد .
به منظور ارائه يك لايه امنيتي مناسب ،  امكان بالفعل كردن پتانسيل هاي ارائه شده ( دستورات )  روتر در دو mode متفاوت فراهم شده است :

 

 • User EXEC mode  : در اين mode ، عموما” دستوراتي را مي توان اجراء نمود كه ماحصل اجراي آنان ، نمايش وضعيت پيكربندي روتر است و نمي توان با استفاده از مجموعه امكانات ارائه شده در اين mode ،  پيكربندي روتر را تغيير داد .

 • Privileged EXEC mode  :  با استفاده از امكانات موجود در اين mode ، مي توان پيكربندي روتر را انجام و تغييرات لازم را اعمال نمود .

 

پس از login  به روتر ، پرامپت user Exec mode نشان داده مي شود . دستورات موجود در اينmode ، زيرمجموعه اي از دستورات Privileged EXEC mode  مي باشند . براي دستيابي به مجموعه كامل دستورات مي بايست به Privileged EXEC mode  وارد شد . با تايپ دستور enableو يا شكل مخفف شده آن يعني enu ، آماده ورود به اين mode خواهيم شد . در صورتي كه براي روتر رمز عبوري تعريف شده باشد ، پس از نمايش password  مي بايست رمز عبور را وارد نمود .
پس از تكميل فرآيند loggin ، شكل پرامپت ( prompt) تغيير و به صورت “#” نشان داده مي شود كه نشاندهنده ورود  به Privileged EXEC mode مي باشد. global configuration mode ، يكي از حالاتي است كه صرفا” از طريق Privileged EXEC mode قابل دستيابي است . امكان دستيابي به حالات زير  از طريق global configuration mode وجود دارد :

 

 

 • Interface
 • Subinterface
 • Line
 • Router
 • Route-map

 

براي برگشت به EXEC mode از طريق Privileged EXEC mode ، از دستور disable و ياExit استفاده مي گردد . براي برگشت به Privileged EXEC mode  از طريق global configuration mode ،‌ از دستور Exit و يا كليدهاي Ctrl-Z استفاده مي گردد . از تركيب كليدهايCtrl-Z  مي توان براي برگشت مستقيم به Privileged EXEC mode از هريك از حالات زيرمجموعه global configuration mode  استفاده نمود .

 

 

براي تعريف رمز عبور جهت ورود به Privileged EXEC mode ،‌ مي توان از دستورات enable password  و  enable secret استفاده نمود .در صورت استفاده از دستورات فوق ، اولويت با دستور enable secret مي‌ باشد .

 

آشنائي با امكانات بخش رابط كاربر
با تايپ علامت “?” در user EXEC mode  و يا privileged EXEC mode ، ليست دستورات قابل استفاده در هر mode نمايش داده م‍ي شود . دستورات صفحه به صفحه نمايش داده شده و با فشردن كليد enter  مي توان صفحات بعدي را مشاهده نمود .

 

 

 
<>
<>
<>
<>
<>
<>

دستورات user EXEC mode

Router>?

 Exec commands:
access-enable
 Create a temporary Access-List entry
access-profile 
Apply user-profile to interface
clear
 Reset functions
connect
 Open a terminal connection
disable
 Turn off privileged commands
disconnect
 Disconnect an existing network connection
enable
 Turn on privileged commands
exit
 Exit from the EXEC
help
 Description of the interactive help system
lock 
Lock the terminal
login
 Log in as a particular user
logout
 Exit from the EXEC
mrinfo
 Request neighbor and version information from a multicast router
mstat 
Show statistics after multiple multicast traceroutes
mtrace
 Trace reverse multicast path from destination to source
name-connection 
Name an existing network connection
pad 
Open a X.29 PAD connection
ping
 Send echo messages
ppp 
Start IETF Point-to-Point Protocol (PPP)
resume
 Resume an active network connection
rlogin
 Open an rlogin connection
show 
Show running system information
slip 
Start Serial-line IP (SLIP)
systat 
Display information about terminal lines
telnet
 Open a telnet connection
terminal
 Set terminal line parameters
–More–

 

 

 

 

 

 
<>
<>
<>
<>
<>
<>

دستورات privileged EXEC mode

#Router?

Exec commands:
access-enable 
Create a temporary Access-List entry
access-profile
 Apply user-profile to interface
access-template
 Create a temporary Access-List entry
bfe
 For manual emergency modes setting
clear
 Reset functions
clock
 Manage the system clock
configure
 Enter configuration mode
connect
 Open a terminal connection
copy
 Copy configuration or image data
debug 
Debugging functions (see also ‘undebug’)
disable
 Turn off privileged commands
disconnect
 Disconnect an existing network connection
enable
 Turn on privileged commands
erase 
Erase flash or configuration memory
exit
 Exit from the EXEC
help
 Description of the interactive help system
lock
 Lock the terminal
login
 Log in as a particular user
logout 
Exit from the EXEC
mrinfo
 Request neighbor and version information from a multicast router
mstat 
Show statistics after multiple multicast traceroutes
mtrace 
Trace reverse multicast path from destination to source
name-connection
 Name an existing network connection
no
 Disable debugging functions
pad
 Open a X.29 PAD connection
ping 
Send echo messages
ppp
 Start IETF Point-to-Point Protocol (PPP)
–More–

 

 

براي آشنائي با  نحوه استفاده از بخش رابط كاربر روتر ، يك نمونه مثال ( تنظيم ساعت روتر ) را با هم دنبال مي نمائيم :

 

 

 • مرحله اول : تايپ علامت “?” به منظور آگاهي از دستورات  موجود ‌( استفاده از دستور clock )

 • مرحله دوم :‌ بررسي گرامر دستور و اين كه زمان را مي بايست با چه فرمتي وارد نمود .

 • مرحله سوم : پس از تايپ ساعت ، دقيقه و ثانيه ، به شما اعلام مي گردد كه به اطلاعات بيشتري نياز مي باشد ( روز ، ماه ، سال ).

 • مرحله چهارم : با فشردن كليدهاي ctrl-P  و  يا (كليد up arrow ) دستور تايپ شده قبلي تكرار و با اضافه نمودن علامت سوال به انتهاي آن ، وضعيت آرگومان هاي اضافي آن مشخص مي گردد.

 • مرحله پنجم :‌با مشاهده علامت “^” و پاسخ سيستم ، شاهد بروز يك خطاء خواهيم بود . محل علامت “^” ،  مكان احتمالي بروز خطاء را نشان مي دهد . براي تايپ صحيح دستور ، مجددا” دستور را تا محلي كه علامت “^” مشخص نموده تايپ كرده و سپس از علامت “?” براي آگاهي از گرامر مربوطه استفاده مي نمائيم .

 • مرحله ششم : پس از درج ساعت ،‌ دقيقه  و ثانيه بر اساس فرمت درخواستي ، در ادامه سال را نيز با توجه به فرمت مورد نظر وارد مي نمائيم .

 

 

 
<>
<>
<>
<>
<>

تنظيم زمان روتر

Router Con0 is now available

Press RETURN to get started.

Router>enable
Router#
cl?
clear clock

Router#clock ?
set Set the time and date

Router#clock set ?
hh:mm:ss Current Time

Router#clock set 13:22:00 ?
<1-31> Day of the month
MONTH Month of the year

Router#clock set 13:22:00 17 october ?
<1999-2035> Year

Router#clock set 13:22:00 17 october 2005
Router#

 

 

دستورات اضافي ويرايش
بخش رابط كاربر شامل يك mode اضافي ويرايش است كه با تعريف مجموعه اي از كليدها ، امكان ويرايش يك دستور را در اختيار كاربر قرار مي دهد . mode  فوق ، به صورت پيش فرض فعال مي گردد و در صورت تمايل مي توان آن را با استفاده از دستور terminal no editing  در privileged EXEC mode  غيرفعال نمود .
در اين mode ، از  Scrolling  افقي در مواردي كه طول يك دستور از يك خط تجاوز مي نمايد ، استفاده مي گردد . در چنين مواردي و زماني كه  cursor به منتهي اليه سمت راست مي رسد ، خط دستور به اندازه ده حرف به سمت چپ شيفت پيدا نموده و اولين ده حرف تايپ شده نمايش داده نخواهند شد . وجود علامت “$” در ابتداي يك دستور نشاندهنده اين موضوع است كه  خط به سمت چپ scroll نموده است .

 

استفاده از سوابق دستورات تايپ شده
بخش رابط كاربر روتر به منظور استفاده مجدد از دستورات تايپ شده ، آنان را در يك بافر و با ظرفيت محدود نگهداري مي نمايد ( سوابق و يا تاريخچه دستورات ) . با استفاده از امكانات موجود مي توان عمليات زير را در ارتباط با سوابق دستورات انجام داد :

 

 

 • تنظيم و مشخص نمودن اندازه بافر سوابق
 • فراخواني مجدد دستورات
 • غيرفعال نمودن ويژگي “سوابق دستورات “

 

سوابق دستورات به صورت پيش فرض فعال مي گردد و قادر به ذخيره حداكثر ده خط دستور در بافر مربوطه مي باشد . براي تغيير تعداد دستوراتي كه مي توان آنان را در ليست سوابق نگهداري نمود ، از دستور   terminal history size و يا   history size  استفاده مي گردد . حداكثر 256 دستور را مي توان در ليست سوابق نگهداري نمود .
براي‌ دستيابي به دستورات تايپ شده ، از كليدهاي Ctrl-P و يا كليد Up arrow  ( حركت به سمت ابتداي ليست ) و  كليدهاي Ctrl-N و يا down arrow ( حركت به سمت پائين ليست ) استفاده مي گردد . 

 

 

راه اندازی روتر : ايجاد يك HyperTerminal Sessionسه شنبه، بيست و شـشم مهر1384

srco

راه اندازي روتر : ايجاد يك  HyperTerminal Session

 

تمامي روترهاي سيسكو داراي يك پورت كنسول سريال غيرهمزمان TIA/EIA-232  مي باشند . براي اتصال يك ترمينال به پورت كنسول روتر ، از كابل ها و آداپتورهاي خاصي استفاده مي گردد : ترمينال ، يك ترمينال اسكي و يا كامپيوتري است كه بر روي آن نرم افزارهاي شبيه ساز ترمينال  نظيرHyperTerminal  اجراء‌ شده باشد . براي اتصال كامپوتر به پورت كنسول روتر  از RJ-45 to RJ-45 rollover cable به همراه آداپتور RJ-45 to DB-9 استفاده مي گردد .

 

نرم افزارهاي شبيه ساز ترمينال
هر سيستم عامل از يك و يا چندين نوع  برنامه شبيه ساز ترمينال استفاده مي نمايد .  HyperTerminal  ، يك برنامه ساده شبيه ساز ترمينال است كه از آن در نسخه هاي مختلف ويندوز اسفاده  مي گردد . در واقع ، كامپيوتر به همراه HyperTerminal ، نظير يك ترمينال رفتار مي نمايد ( با استفاده از صفحه كليد فرامين تايپ و پس از ارسال به روتر ، نتايج از طريق نمايشگر كامپيوتر ، نمايش داده مي شود ) .
استفاده از يك كابل  rollover  و برنامه اي نظير HyperTerminal  ، متداولترين روش اتصال به پورت كنسول روتر  به منظور بررسي و تغيير پارامترهاي پيكربندي روتر مي باشد .

 

تجهيزات مورد نياز
براي اتصال كامپيوتر به روتر به تجهيزات و امكانات زير نياز مي باشد :

 

 • يك دستگاه كامپيوتر كه داراي‌ يك اينترفيس سريال است و برنامه HyperTerminal  بر روي نصب شده باشد .
 • يك روتر
 • كابل كنسول و يا rollover براي اتصال كامپيوتر به روتر

 

ايجاد يك HyperTerminal Session
براي ايجاد يك HyperTerminal Session  و اتصال كامپيوتر به روتر مراحل زير را دنبال مي نمائيم :

 

مرحله اول – پيكربندي اوليه روتر : در اولين اقدام مي بايست كابل rollover را به پورت كنسول روتر و سر ديگر آن را با استفاده از يك  آداپتور DB-9 و يا DB-25 به پورت سريال ( COM ) كامپيوتر متصل نمود .

 


اتصال روتر به كامپيوتر (منبع : سايت سيسكو  )

 

مرحله دوم  –  اجراي برنامه HyperTerminal : در اين مرحله پس از روشن كردن كامپيوتر و روتر ، برنامه HyperTerminal   موجود در مسير زير را اجراء مي نمائيم .

 

<>
<>
<>

 Start > Programs > Accessories > Communications > Hyper Terminal

 

مرحله سوم – انتخاب يك نام براي HyperTerminal Session : در اين مرحله براي  ارتباط مورد نظر ،  يك نام  را مشخص مي نمائيم .

 

 

مرحله چهارم -انتخاب اينترفيس ارتباطي كامپيوتر : در اين مرحله نوع اينترفيس ارتباطي كامپيوتر با روتر را مشخص مي نمائيم ( پورت سريال : COM1 ) . 

 

 

مرحله پنجم – مشخص نمودن خصايص اينترفيس ارتباطي : در اين مرحله خصايص پورت سريال انتخاب شده در مرحله قبل ( COM1 ) را مشخص مي نمائيم . 

 

srco

راه اندازي روتر : ايجاد يك  HyperTerminal Session

 تمامي روترهاي سيسكو داراي يك پورت كنسول سريال غيرهمزمان TIA/EIA-232  مي باشند . براي اتصال يك ترمينال به پورت كنسول روتر ، از كابل ها و آداپتورهاي خاصي استفاده مي گردد : ترمينال ، يك ترمينال اسكي و يا كامپيوتري است كه بر روي آن نرم افزارهاي شبيه ساز ترمينال  نظيرHyperTerminal  اجراء‌ شده باشد . براي اتصال كامپوتر به پورت كنسول روتر  از RJ-45 to RJ-45 rollover cable به همراه آداپتور RJ-45 to DB-9 استفاده مي گردد .

نرم افزارهاي شبيه ساز ترمينال
هر سيستم عامل از يك و يا چندين نوع  برنامه شبيه ساز ترمينال استفاده مي نمايد .  HyperTerminal  ، يك برنامه ساده شبيه ساز ترمينال است كه از آن در نسخه هاي مختلف ويندوز اسفاده  مي گردد . در واقع ، كامپيوتر به همراه HyperTerminal ، نظير يك ترمينال رفتار مي نمايد ( با استفاده از صفحه كليد فرامين تايپ و پس از ارسال به روتر ، نتايج از طريق نمايشگر كامپيوتر ، نمايش داده مي شود ) .
استفاده از يك كابل  rollover  و برنامه اي نظير HyperTerminal  ، متداولترين روش اتصال به پورت كنسول روتر  به منظور بررسي و تغيير پارامترهاي پيكربندي روتر مي باشد .

 تجهيزات مورد نياز
براي اتصال كامپيوتر به روتر به تجهيزات و امكانات زير نياز مي باشد :


 • يك دستگاه كامپيوتر كه داراي‌ يك اينترفيس سريال است و برنامه HyperTerminal  بر روي نصب شده باشد .
 • يك روتر
 • كابل كنسول و يا rollover براي اتصال كامپيوتر به روتر

 ايجاد يك HyperTerminal Session
براي ايجاد يك HyperTerminal Session  و اتصال كامپيوتر به روتر مراحل زير را دنبال مي نمائيم :

 

مرحله اول – پيكربندي اوليه روتر : در اولين اقدام مي بايست كابل rollover را به پورت كنسول روتر و سر ديگر آن را با استفاده از يك  آداپتور DB-9 و يا DB-25 به پورت سريال ( COM ) كامپيوتر متصل نمود .

 


اتصال روتر به كامپيوتر (منبع : سايت سيسكو  )

 مرحله دوم  –  اجراي برنامه HyperTerminal : در اين مرحله پس از روشن كردن كامپيوتر و روتر ، برنامه HyperTerminal   موجود در مسير زير را اجراء مي نمائيم .
 

<>
<>
<>

 Start > Programs > Accessories > Communications > Hyper Terminal

 

مرحله سوم – انتخاب يك نام براي HyperTerminal Session : در اين مرحله براي  ارتباط مورد نظر ،  يك نام  را مشخص مي نمائيم .

 

 

مرحله چهارم -انتخاب اينترفيس ارتباطي كامپيوتر : در اين مرحله نوع اينترفيس ارتباطي كامپيوتر با روتر را مشخص مي نمائيم ( پورت سريال : COM1 ) . 

 
 مرحله پنجم – مشخص نمودن خصايص اينترفيس ارتباطي : در اين مرحله خصايص پورت سريال انتخاب شده در مرحله قبل ( COM1 ) را مشخص مي نمائيم . 

 


 

**  نحوه استفاده ازدستورات روتر **

ده فرمان مهم و ابتدایی مسیریاب های سیسکو

فرمان یکم: علا‌مت سؤال (؟)
ممکن است چگونگی استفاده از این دستور برای شما بسیار واضح باشد. با این‌حال روش سیسکو برای استفاده از علامت سؤال به‌عنوان کلید کمک یا ‌‌help با سایر سیستم عامل‌ها کاملاً متفاوت است. بنابراین، در سیستم عامل سیسکوکه شامل یک خط فرمان با هزاران دستور و پارامتر متنوع است، استفاده از این دستوردر صرفه‌جویی وقتتان بسیار مفید است.‌

می‌توانید از دستور ؟ به طرق مختلف بهره ببرید. مثلاً وقتی نمی‌دانید از بین این‌همه دستور، چه دستوری به دردتان می‌خورد، دستور ؟‌ را تایپ می‌کنید و فهرستی از تمامی دستورهای موجود برایتان نوشته می‌شود. یا زمانی‌که نمی‌دانید دستور ؟‌ را با چه پارامتری استفاده کنید. مثلاً وقتی برای یک مسیریاب دستور?‌show ip را بدون هیچ پارامتری تایپ می‌کنید، تنها کاری که مسیریاب انجام می‌دهد اینست که خط فرمان به خط بعدی منتقل می‌گردد. همچنین می‌توانید دستور ؟‌ را برای دیدن دستورهایی که با یک حرف خاص آغاز می‌شوند، استفاده کنید. مثلا‌ ‌?show c فهرستی از دستورها که با حرف c آغاز می‌شوند را نمایش می‌دهد.

فرمان دوم: Show running-configuration
این دستور که به‌صورت sh run هم نوشته می‌شود، پیکربندی مسیریاب، سوییچ و دیواره آتشِ سخت‌افزاری شبکه‌ در حال کار را نمایش می‌دهد. این دستور به‌صورت یک فایل ‌‌config در حافظه‌ مسیریاب موجود است. شما با تغییراتی که در روتر ایجاد می‌کنید، باعث تغییر در این فایل خواهید شد. فراموش نکنید تا زمانی‌که به‌وسیله دستور copy running-configuration startup-configuration فایل را ذخیره نکرده‌اید، تغییراتِ انجام شده ثبت نخواهد شد.‌

فرمان‌سوم: Copy running-configuration startup-configuration
این دستور که به صورت ‌‌copy run start هم نوشته می‌شود، پیکربندی در حال تغییر را در حافظه RAM ذخیره می‌نماید. این تغییر برای حافظه‌ مانای سیستم ‌(NVRAM) به‌عنوان پیکربندی اجرایی شناخته می‌شود. در صورت قطع شدن برق، حافظه NVRAM، از پیکربندی سیستم محافظت می‌نماید.

به‌عبارت دیگر، اگر در پیکربندی مسیریاب، تغییراتی ایجاد نمایید و این تغییرات را ذخیره نکنید، با راه‌اندازی مجدد سیستم، تغییرات انجام شده از بین خواهند رفت. از دیگر کاربردهای این دستور وقتی است که یک کپی از پیکربندی مسیریاب را به یک سرور ‌TFTP بفرستید تا زمانی‌که برای مسیریاب مشکلی پیش آمد، نسخه‌ای از آن در جای دیگر موجود باشد.

فرمان چهارم: Show interface
این دستور وضعیت اینترفیس‌های مسیریاب را نمایش می‌دهد. خروجی‌های این دستور شامل این موارد است:interface status :،protocol status on the interface ،utilization ،error ،MTU و چند چیز دیگر. این دستور در عیب‌یابی یک مسیریاب یا یک سوییچ کاربرد زیادی است. از این دستور برای تخصیص یک اینترفیس معین نیز استفاده می‌شود؛ مانند دستور sh int fa0/0.

فرمان پنجم: Show ip interface
دستورهای ‌‌Show ip interface و Showip interface brief از دستور Show interface عمومی‌تر هستند. دستور‌‌show ip interface brief اطلاعات جامعی درباره پیکربندی و وضعیت پروتکل‌IP و سرویس‌های آن روی تمامی اینترفیس‌ها نمایش می‌دهد. دستور show ip interface brief نیز اطلاعات خلاصه‌ای درمورد اینترفیس‌های مسیریاب، از جمله آدرس ‌‌IP آن‌ها، وضعیت لایه‌ دو و لایه‌ سه را تهیه می‌کند.

فرمان ششم: ‌Config terminal،enable،interface ،and router
مسیریاب‌های سیسکو قادرند حالت‌های مختلفی به خود بگیرند. به‌طوری‌که در هر یک از این حالت‌ها، تنها بخش‌های خاصی از مسیریاب قابل نمایش یا تغییر باشد. برای پیکربندی درست یک مسیریاب، لازم است در زمینه تغییر یک مسیریاب از یک حالت به حالت دیگر، مهارت کافی داشته باشیم. ‌

به‌طور مثال شما در ابتدا در حالت کاربر وارد سیستم می‌شوید، که در خط فرمان آن، علامت  < نوشته شده‌است. در اینجا، با نوشتن دستور ‌‌enable به حالت privileged وارد می‌شوید که در خط فرمان آن، علامت ‌# نوشته شده است. در این حالت تنها می‌توانید کلیه اطلاعات سیستم را نمایش دهید. اما قادر به تغییر آن‌ها نخواهید بود. ولی با نوشتن دستور ‌‌config terminal یا config t، به حالت پیکربندی عمومی (global configuration) وارد می‌شوید که خط فرمان به‌صورت‌‌ # (router (config دیده می‌شود.

در این حالت، می‌توانید پارامترهای عمومی را تغییر دهید. برای اینکه بتوانید پارامتر یک اینترفیس (مانند آدرس IP) را تغییر دهید، با نوشتن دستور interface به حالت پیکربندیِ اینترفیس وارد شوید. در خط فرمان این دستور نوشته شده است.# (‌‌router (config-if همچنین برای رفتن از حالت پیکربندی عمومی به پیکربندی اینترفیس،
از فرمان‌‌ {‌router {protocol استفاده کنید. برای خارج شدن از یکی از مدها نیز از دستور‌ exit استفاده نمایید.

فرمان هفتم: No shutdown 
این فرمان، که با نام اختصاری ‌‌no shut شناخته می‌شود، باعث فعال شدن یک اینترفیس می‌شود. از این فرمان تنها در حالت پیکربندی اینترفیس استفاده می‌شود و برای اینترفیس‌های جدید و عیب‌یابی نیز مفید است. در ضمن، وقتی با یک اینترفیس دچار مشکل شدید، برای غیرفعال‌کردن آن، از دستور shutdown یا shut به‌جای دستور ‌‌no shut استفاده نمائید.

فرمان هشتم: ‌Show ip route 
از این دستور برای نمایش جدول مسیریابی یک مسیریاب استفاده می‌گردد، که شامل تمامی شبکه‌های قابل مسیریابی، روش ارجاع و چگونگی دسترسی به آن مسیرها می‌شود. این دستور که به‌صورت sh ip ro ‌نیز نوشته می‌شود، می‌تواند پارامتر هم داشته باشد. مثل ‌‌sh ip ro ospf که مخصوص مسیریاب‌های نوع‌ OSPF است. برای پاک کردن جدول مسیرها، از دستور* ‌‌‌clear ip route و برای پاک کردن یک مسیر خاص در یک شبکه خاص از دستور‌‌ 1.1.1.1‌clear ip route استفاده می‌شود.

فرمان نهم: ‌Show Version  
این دستور که به صورت sh ver نیز نوشته می‌شود، اطلاعات مربوط به ثبت پیکربندی مسیریاب را در خود دارد. این اطلاعات شامل مواردی مانند آخرین دفعه‌ای که مسیریاب بوت شده است، نگارش ‌IOS، نام فایل ‌IOS، مدل مسیریاب، مقدار حافظه RAM و حافظه Flash است.

فرمان دهم: Debug
این فرمان گزینه‌های متنوعی را بعد از خود دارد و به خودیِ خود کاری انجام نمی‌دهد. این دستور جزئیات رفع خطاهای در حال اجرا در یک برنامه خاص یا یک پروتکل خاص یا یک سرویس خاص را نمایش می‌دهد. مثلاً دستور‌‌debug ip route زمان ورود یک مسیریاب به شبکه یا خروج مسیریاب از شبکه را اعلام می‌کن

آموزش نحوه پیکربندی Router های Cisco و دستورات

با توجه به نیازهای دوستان تصمیم به ایجاد این تاپیک گرفتم که میتونه هر چند مختصر شما را در امتحانات CCNA یاری کند با آرزوی موفقیت برای شما دوستان گرامی .

قسمت نخست آشنایی با انواع اتصالات LAN در روترهای سیسکو

1- پورت Ethernet که درگاه آن از نوع RJ-45 بوده و با استفاده از کابل RJ-46 میتوان به Hub و یا Switch متصل شد.

2- درگاه T1/E1 WAN که درگاه آن از نوع RJ-48C/CA81A بوده و با استفاده از کابل rollover میتوان با شبکه های E1 و یا T1 ارتباط برقرار کرد.

3- درگاه Consol که درگاه آن 8 پینی است و که با استفاده از کابل rollover میتوان با پورت سریال کامپیوتر ارتباط برقرار کرد.

4- درگاه AUX که درگاه آن 8 پینی است و میتوان با استفاده از کابل rollover با مودم ارتباط برقرار کرد.

5- درگاه BRI S/T نوع درگاه آن RJ-48C/CA81A است و با استفاده از کابل RJ-45 میتوان با دستگاه های NT1 و با PINX ارتباط برقرار کرد.

6- درگاه BRI U WAN که درگاه آن از نوع RJ-49C/CA11A است و با استفاده از کابل RJ-45 میتوان به شبکه ISDN ارتباط برقرار کرد.

7- درگاه سریال که با استفاده از کابلهای DTE/DCE به مودم های سریال متصل می شود .

نحوه اتصال به Router برای پیکربندی آن :

ابتدا کابل rollover کنسول را به درگاه console روتر متصل کردن و طرف دیگر آن را به پورت سریال کامپیوتر سپس نرم افزار Hyper Terminal را اجرا کرده و تنظیمات مربوط به port Setting را به صورت زیر انجام دهید :

Bit per Second : 9600
Data bits : 8
Parity : none
Stop bits : 1
Flow control : none

پس از انجام تنظیمات فوق و تایید آن شما به روتر متصل شده اید و میتوانید پیکر بندی را شروع کنید.

آشنایی با خط فرمان

در IOS های سیسکو میانبر هایی برای وارد کردن دستورات در نظر گرفته شده است که
در کار کردن و پیکر بندی بسیار مورد استفاده قرار می گیرند . اما زمانی که شما امتحانات Cisco را میدهید بایستی فرامین را به طور کامل بنویسید .

به عنوان مثال برای نوشتن دستور Enable کاقی است En را تایپ کنید و کلید Tab را فشار دهید . پس از زدن دکمه Tab فرمان En کامل می شود و به صورت Enable در می آید. در بعضی از ورژن های IOS حتی دیگر نیاز به زدن کلید Tab نمی باشد و پس از آن با زدن کلید enter دستور مربوطه اجرا می شود. البته در صورتی که دستوری مشابه وجود نداشته باشد.

Router>en = Router>enab = Router>enable

Router>conf t = Router>config t = Router>configure terminal

Router> en [tab]= Router>enable

Question Mark
با استفاده از علامت سوال میتوانید از پارمترهای دستورها و موارد دیگر استفاده کنید برای درک بهتر به مثال های زیر توجه کنید :

دستور

؟# Router

تمامی فرامین موجود در mod جاری را برای شما نمایش میدهد

دستور

؟Router#c
clear clock

لیست تمامی فرامینی که با حرف C آغاز میشوند را نمایش می دهد.

دستور

؟Router#clock set

پازامترهای فرمان مورد نظر را به شما نمایش میدهد. در صورتی که فرمان مورد نظر نیاز به پارامتر داشته باشد و شما آن فرمان را بدون پارامتر وارد کرده باشید با خطا مواجه خواهید شد :

Router#clock
% Incomplete Command

اما در صورتی که پارامترها به طور کامل مقدار دهی شود با هیچ خطایی مواجه نخواهید شد و دوباره به خط فرمان باز خواهید گشت :

Router#clock set 1700 10 July 2005
Router#

دستور enable

با استفاده از دستور

Router>enable
Router#

شما از حالت user mode به حالت privileged mode انتقال پیدا میکنید که اجازه تغییرات در پبکر بندی را به شما داده می شود.

دستور exit

با استفاده از دستور exit شما یک مرحله به عقب باز خواهید گشت چنانچه در حالت privileged یاشید به حالت user باز خواهید گشت و چنانچه در حالت user باشید با اجرا کردن این دستور از کنسول خارج خواهید شد به مثال های زیر توجه کنید :

Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#exit
Router>exit

دستور disable
با استفاده از این دستور شما از حالت privileged به حالت user mode انتقال پیدا خواهید کرد.

دستور logout
عملکرد این دستور همانند دستور exit می باشد.

دستور setup
در صورتی که startup configuration وجود نداشته باشد (هیچ تنظیمی انجام نشده باشد( این دستور به صورت خودکار اجرا می شود و شما را وارد محیط setup میکند و میتوانید تنظیمات محدودی را انجام دهید . استفاده از این دستور برای آزمایش اصلا توصیه نمی شود و باعث از بین رفتن پیکر بندی موجود می شود .

دستور terminal editing
در صورتی که این دستور فعال باشد کلید های جهتی برای مشاهده و اجرای فرامین قبلی مورد استفاده قرار میگیرد .

نحوه فعال کردن :

Router#terminal editing
Router#

نحوه غیر فعال کردن :

Router#terminal no editing

Router#

دستور History :
با استفاده از این دستور میتوان size history مربوط به فرامن را که با استفاده از کلید های جهتی میتوان به آنها دسترسی داشت مشخص کرد که به صورت پیشفرض عدد 10 می باشد. نحوه تنظیم کردن آن به شکل زیر است :

Router#terminal history size 25

نحوه برگرداندن history به حالت پیشفرض :

Router#no terminal history size 25

دستور show 
با استفاده از این دستور میتوان از پیکربندی و مشخصات اجزا مختلف روتر آگاهی پیدا کرد به مثال زیر توجه کنید :

Router#show version

دستور فوق از مشخصات مربوط به IOS روتر آگاهی پیدا میکنید.

Router#show flash

اطلاعات مربوط به flash memory را به شما ارائه می دهد.

Router#show history

دستورات موجود در بافر را به شما نمایش می دهد.

حالت های مختلف روتر – Router Modes
1-

<router< div=””>

روتر در حالت user می باشد.

2-

#Router

روتر در حالت Privileged می باشد.

3-

#(Router(config

در حالت سراسری پیکر بندی می باشد.

4-

(Router(config-if

روتر در حالت پیکربندی یک interface می باشد.

5-

(Router(config-subif
روتر در حالت پیکربندی یک sub interface می باشد.

6-

(Router(config-Line
حالت پبکر بندی Lineحالت های ذکر شده تمامی حالت های موجود نیست بلکه جهت آشنایی به state های مختلف در اینجا ذکر شده و فرامین router در تمامی حالت ها قابل اجرا نیستند. و برای اجرای فرامین توجه کنید که در حالت مربوطه قرار داشته باشید

نحوه تغيير دادن نام router

ابتدا با استفاده از کابل consol به روتر متصل مي شويم و سپس از حالت user به حالت privileged مي رويم و بهد به حالت پيکربندي کلي و سپس دستور تغيير نام را وارد ميکنيم که اين مراحل براي تغيير دادن پيکر بندي يکسان است و فقط قسمت آخر تغيير مي کنيد.

براي تغيير دادن نام router از دستور hostname استفاده مي شود. مراحل انجام آن طبق توضيحات ارائه شده به شرح ذيل است :

<router
router>en
router# conf t
router (config)# hostname TestRouter
#(TestRouter (config

براي تغيير پيکربندي بايستي در حالت

#(router (config

 

 

تنظيمات مربوط به پسوردها

دستور enable password
با استفاده از اين دستور ميتوان براي زماني که ميخواهيم از حالت user به حالت privileged برويم پسورد تعريف کنيم و روش تعريف کدن آن هم به شکل زير است :

 

Router(config)#enable password 123456

دستور enable secret
اين دستور نيز همانند دستور قبلي است با اين تفاوت که پسورد به صورت رمز شده ذخيره ميشود و توصيه بر اين است که از enable secret استتفاده شود . روش تعريف آن هم به شکل زير است :

 

Router(config)#enable secret 123654

به اين نکته توجه داشته باشيد که هيچگاه نمي توانيد براي enable secret و enable password کلمه رمز يکساني انتخاب کنيد

آشنایی با دستور Show

دستور show یکی از پرکاربرد ترین فرمان روتر میباشد که شما را از وضعیت های مختلف روتر آگاه میکند در اینجا به بررسی این دستور خواهیم پرداخت :

دستور زیر تمامی دسوتر های show را نشان میدهد.

 

؟Router#show

دستور زیر مشخصات تمامی interface ها را به شما نشان می دهد .

 

Router#show interfaces

دستور زیر تنها مشخصات اینترفیس Serial 0 را به شما نشان میدهد و بطور کلی شما مشخصات را به Serial 0 محدود کرده اید.:

 

Router#show interface serial 0

دستور زیر تمامی IP آدرس های که برای interface ها در نظر گرفته شده و وضعیتشان را به شما نشان میدهد :

 

Router#show ip interface brief

دستور زیر ساعت را به شما نشان میدهد :

 

show clock

دستور زیر که یکی از پرکاربرد تری فرامین میباشد تنظیمات پیشفرضی که router هنگام بالا آمدن آن را لود میکند نمایش می دهد :

 

Router#show startup-config

دستور زیر تنظیماتی که در حال حاضر در حال اجرا هست را نمایش میدهد که ممکن است با startup-config یکی باشد و یا اینکه متفاوت باشد با استفاده از دستور write میتونید اون را تبدیل به startup-config کنید :

 

Router#show running-config

فرامین فوق تنها برخی از دستورهایی بود که با استفاده از show قابل انجام است.

رمز نگاری کلمات عبور Password Encryption

در ابتدا بایستی با استفاده از دستور زیر ابتدا سرویس password Encryption را فعال کنید سپس کلمات عبور را تعریف کنید که آنها به صورت رمز شده ذخیره می شوند در انتهای کار بایستی دوباره سرویس را غیر فعال سازید . پس از غیر فعال کردن این سرویس پسورد ها کماکان به صورت رمز شده باقی می مانند.

فعال سازی password Encryption :

 

Router(config)#service password-encryption

تغییر enable password :

 

Router(config)#enable password cisco

غیر فعال سازی دوباره سرویس encryption :

 

Router(config)#no service password-encryption

نکته 1: پس به توجه به گفته های این بحث و مباحث قبلی برای غیر فعال ساخت هر دستور کافی است کلمه no را به ابتدای آن اضافه کنیم.

توجه : به این دیلیل این سرویس در انتها بایستی غیر فعال شود که در بعضی موارد درAuthtication با مشکل مواجه می شویم.

نحوه تنظيم كردن interface Serial :
ابتدا بايستي وارد حالت پيكر بندي Serial 0/0 شويم :
 

Router(config)#int s 0/0
#(Router(config-if

جهت نوشتن توضيحات براي interface از دستور Description استفاده مي كنيم :

 

Router(config-if)#description Internet Link

طريقه تنظيم كردن IP بر روي اين Interface :

 

Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

زماني كه از كابل DCE استفاده مي كنيم بايستي حتما تنظيمات clock rate انجام شود كه نحوه تنظيم كزدن آن از قرار زير است :

 

Router(config-if)#clock rate 56000

نحوه فعال كردن Interface Serial :

 

Router(config-if)#no shut

زماني كه شما در روتر از يك IP زياد استفاده و آن را ping و يا به آن Telnet ميكنيد ميتوانيد به استفاده از دستور ip Host اسمي را به آن انتصاب دهيد و ديگر به جاي IP آن اسم را وارد كنيد :

 

Router(config)#ip host Server3 192.168.0.3

پس از تعريف فوق ميتوانيد به اين صورت به Server3 دسترسي داشته باشيد :

 

Router#ping Server3

با اين حساب تمامي موارد زير با يكديگر برابرند :

 

Router#server3 = Router#telnet server3 = Router#telnet 192.168.0.3

موارد كاربردي :
شايد تا به حال با اين مورد مواجه شده باشيد كه كلمه اي و يا دسترويس را به اشتباه تايپ كرده ايد و روتر سعي مي كند آن را به IP تبديل كنيد و بايستي براي مدتي منتظر بمانيد براي جلوگيري از اين امر مي توانيد از دستور زير استفاده كنيد :

 

Router(config)#no ip domain-lookup

زماني كه با استفاده از Console در حال ديدن تنظيمات و يا پيكر بندي روتر هستيد شايد با اين مورد مواجه شده باشيد كه يك خط اطلاعاتي نمايش داده ميشود و وضعيت لاين ها را به شما نمايش ميدهد و اين موجب مي شود كه شما محلي را كه تايپ ميكرديد گم كنيد و مجبور شويد كليد Enter زا بزنيد براي جلوگيري از اين امر تنظيمات زير را انجام دهيد :

 

Router(config)#line con 0
Router(config-line)#logging synchronous

نحوه تنظيم كردن timeout براي Logoff
دستور زير timeout را براي logoff كردن كنسول غير فعال ميكند و اين مورد خوبي است براي لابراتوار ها اما در واقعيت بسيار خطرناك است :

 

Router(config)#line con 0
Router(config-line)#exec-timeout 0 0

نحوه ذخيره و ثبت تغييرات
توجه كنيد كه تا قبل از اجراي اين دستور با ريستارت كردن روتر تنظيمات به حالت اول خود باز خواهد گشت اما پس از اجراي اين دستور تظيمات انجام شده به تنظيمات پيش فرض روتر تبديل خواهد شد :

 

Router#copy running-config startup-config

چنانچه بخواهيد تنظيمات را بر روي كامپيوتر ارسال كنيد از دستور زير مي توانيد استفاده كنيد :

 

Router#copy run tftp

حذف تنظيمات روتر

جهت حذف تنظيمات روتر ميتوانيد از دستور erase استفاده كنيد اما توجه كنيد با استفاده از اين دستور بعد از خاموش و روشن كردن روتر ، روتر فاقد هرگونه تنظيمي مي باشد و دوباره بايستي عمليات پيكربندي را انجام دهيد :

 

Router#erase start

پاسخی بگذارید