آموزش( Internet Information Service ( IIS

یکی از مهمترین سرویس ها و یکی از پرکاربردترین پروتکل های لایه Application ، Http است.ساختن Data و فرم دهی آن ها و بسته بندی برای ارسال از کارهای Http است.کاربرد آن برای انتقال صفحات Hypertext (ابرمتن) و نمایش در یک صفحه User Friendly است که برای نمایش آن نیاز به یک Website داریم که از لحاظ فنی به چند مرحله تقسیم شده است:

1.Create Web Site

Running Web Site.2

Web Site : مجموعه ای است از صفحات Http است که از طریق Linkها با هم ارتباط دارند.

1.ساخت Web: صفحات Web یک آدرس Homepage دارند که از طریق آن می توان به تمام صغحات Web دسترسی پیدا کرد. ابزارهای مختلفی برای ایجاد آن وجود دارد. هم نرم افزارهای Third Party داریم هم برنامه هایی که قسمت هایی را توسط کد ایجاد می کنیم. مانند Visual Studio و HTML و Java و …

2.Run کردن یعنی کل برنامه را روی یک Web Server بگذاریم که به سیستم IIS مجهز باشد.
کار IIS: Queryهایی را که از Clientها فرستاده می شوند را Http می گیرد و Process می کند و به Server می دهد و پاسخ Server هم به Client می فرستد.

سوکت: ترکیب IP و Port را سوکت می گوییم.

Port: یک شماره منحصربفرد در سرویس است که به آن Port Number می گوییم. مثلاً Port Number Http هشتاد (80) است.

IIS در حالت Default به تقاضای پورت 8080(Http) گوش می دهد مگر اینکه آن را تغییر دهیم.
http:\\192.168.100.100 یک بسته ساخته می شود و به پورت 80 فرستاده می شود که سایت را به عنوان جواب برمی گرداند تا زمانی که یک سایت باشد مشکلی نیست. زمانی که تعداد سایت ها بیشتر شود مشکل ارجاع دستور پدید می آید.
برای حل این مشکل دو روش داریم یا اضافه کردن IP و با اضافه کردن Port.

روش اول اضافه کردن IP:

Manager > 100.100
Finance > 100.200
Training > 100.201

به هر سایت یک IP می دهیم ولی Port Number ثابت باقی می ماند.

معایب و مزایا:
زمانی که از این روش استفاده می کنیم دستمان در Security باز است. با توجه به تعداد زیاد سایت ها اگر این روش را اعمال کنیم تاکنون IP ها تمام شده بود. عیب دیگر اینکه باید شماره هر IP را بدانیم که در تعداد بالا غیر ممکن است.

روش دوم اضافه کردن Port:

Manager > 80
Finance > 81
Training > 82

برای آدرس دهی در پورت 80 چون Default است همان آدرس معمولی را میزنیم اما در آدرس های Finance و Training باید در انتهای آدرس شماره Port رابزنیم. 100.100:81 یا 100.100:82

معایب و مزایا:
باید تمام portها را حفظ کنیم.
بهترین روش برای Security (تغییر موارد پیش فرض) است. یکی از کارهای Web Setting Security این است که پورت سایت را تغییر دهیم ولی به شکل عمومی چه Lan و چه Wan اصلاً توصیه نمی شود.

روش سوم ساخت Host header:
یعنی بتوانیم با یک IP و یک Port تعداد زیادی سایت راه بیندازیم. برای این کار IIS به شماره IP و Port درخواست نباید نگاه کند بلکه به مشخصه سوم یعنی Host Header را بررسی می کند. به هر کدام از سایت ها اسم بدهد و اسامی مشخص در اینترنت نمایان کند.

www.Manager.net
www.Finance.org
www.Training.com

و به هر کدام Host Header هم می گوییم.
زمانی که آدرس تایپ می شود بسته ساخته و فرستاده می شود و فرم تقاضای مشاهده Webpage توسط Client پر می شود و در لایه ی پایین تر (Transport) برای Port Number ثبت می شود.

Hosting: نگهداری، Load کردن و ارسال Homepage برای User بکار می رود.

Destination IP: برای تبدیل اسم به IP از سرویس DNS استفاده می کند.
همه queryها روی یک port می آیند.
تعداد سایتی که می شود می توان راه انداخت به امکانات فیزیکی، هزینه ساپورت آن و … بستگی دارد.
دو سایت امکان ندارد دارای یک Host Header باشند چون Unique است.

مراحل کار:

به اسم هر سایت یک فولدر ساخته وارد یکی از فولدرها شده یک Text می سازیم و تغییر نام می دهیم به homepage.html.
ابتدا باید سرویس IIS را نصب کنیم وتمام تنظیمات آن را در حالت Default بگذاریم.
فقط در Web Edition این سرویس به صورت خودکار نصب است.
IIS اولین بار از روی Window NT نصب شد.

برای نصب:

Run > Appwiz.cpl > Windows Component > Application server (highlight) > IIS (cheked) > Install

زمانی که IIS نصب می شود در Boot Partition یک فولدر Inetpub ساخته می شود و در Administrative Tools یک کنسول IIS اضافه می شود.

داخل کنسول:

با قسمت Web Site کار می کنیم که زمانی که روی آن برویم یک Web به صورت Default، Start شده و یک سایت سیستمی است که Componentهای بعدی زیر این Website ساخته می شوند. می توان آن را Stop و یا Disable کرد تا روی Websiteهای دیگر تاثیری نگذارد.
برای چک کردن IIS، در IE آدرس IP سایت را می زنیم که یک صفحه Under Construction نمایان می شود به این منظور که IIS نصب شده است.
بعد از Stop کردن روی Web Site راست کلیک کرده و New Website

New Website wizard

نام Description مثلاً Managers
IP و Port وب سایت را مشخص می کنیم.
آدرس Home Page را می دهیم.
Permission را که به آن می خواهیم بدهیم (Read, Write , Browse. Run, Execute) که در حالت Default فقط Read است.
برای سایت های static (سایت هایی که از آن نمی توان هیچ اطلاعاتی را گرفت) فقط read کافی است.
اگر IP را بزنیم خطای Forbidden می دهد. برای اینکه سایت را ببینیم باید اسم فایل را هم بزنیم. (Homepage.html)

برای درست کردن آن :

Http://192.168.100.100/homepage.html > Forbidden (ممانعت شده، ممنوعه)
Web site properties > Document Tab > Add File

وقتی سایت های بعدی را با همین سوکت (IP+Port) می سازیم به صورت خودکار Stop می شود. راه حل اول: اینکه IP اضافه کرده و بعد IP سایت ها را عوض می کنیم.
هر سایت یک Identification دارد که Web Server سایت را با آن مشخصه می شناسد.
راه حل دوم : تغییر Port
راه حل سوم: ساخت Host Header:

Site properties > Advance > Add > Select > Host Header

یک سایت می تواند بیشتر از یک Host Header داشته باشد.

DNS client: یعنی در TCP/IP properties حداقل یک DNS IP،Set شده است.
به www.Training.com، Full DNS Name هم گفته می شود. (Training.com«Domain Name» ، www «Host Name»)
Zone: به Data Base هر DNS گفته می شود. هر Zone را با اسم آن می شناسیم.

ساخت Zone:

A: Forward Lookup Zone > New Zone > primary > Zone name (Domain name)

B: Zone right click > New host > add IP , name host (www)

Zone Name را باید همان Domain Name بزنیم و حروف Case Sensitive نیستند و بعد از این تنظیمات سایت های ما را با تایپ نام هم باز می کند.

IIS Console > Web site properties

در Properties زمان گرفتن Log (Unlimited File Size) یک فایل با حجم نامحدود می گیرد.
محل ذخیره در System32 در Log File است.
محتویات log ها بستگی به انتخاب ما در Advance Tab در Properties دارد.

Performance Tab

زمانی که تعداد سایت هایی که روی یک Server است زیاد است در اینجا می توانیم به سایت ها Bandwidth بدهیم. زمانی که یک سایت نیاز به فضای بیشتر دارد یا هزینه بیشتری جهت سرویس دهی بیشتر می گیریم در اینجا Bandwidth را افزایش می دهیم.
زمانی که فضا را بین سایت ها تقسیم می کنیم معمولاً فضایی را که اختصاص می دهیم بیشتر از فضایی است که به سایت باید اختصاص داده شود. که در صورتی که سایتی نیاز به فضای بیشتر دارد و بقیه سایت ها از آن استفاده نمی کنند Bandwidth ، Idle نماند. (از کل 5MB)
Website Connection: عددی که می زنیم تعداد Connectionها را معین می کند.

Home Directory Tab

مسیر Websiteها را مشخص می کند.
فولدری که Share می شود می تواند روی کامپیوتر خودمان باشد.
فولدری که Share می شود می تواند روی کامپیوتر دیگری باشد.
روی یک URL دیگر باشد.
Redirect To : تعریف سایت دیگری می کنیم که در صورتی که سایت در حال تغییر است به سایت دیگری ارجاع بخورد.

Http Header

محتویات این tab به درد Cache Deviceها می خورد و تعیین می کند اطلاعات این سایت تا چه مدت در Cache Serverها باقی بماند.

پاسخی بگذارید